Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Synthesan Rapidomatt

Bezvodá matná izolačná farba, špeciálne pre vnútorné priestory so zvýšenou vlhkosťou

Účel použitia

Rozpúšťadlová rýchlo schnúca izolačná farba pre použitie v interiéri s vysokou krycou schopnosťou.

Zvlášť vhodná pre rýchle renovácie, pre vnútorné priestory so zvýšenou vlhkosťou, a pre priestory, ktoré musí byť v čo najkratšom čase opäť schopné používania. Ako izolačný náter na plochy s nikotínom, zaschnuté škvrny po vode, hrdzi, tukoch, oleji a sadziach

Vlastnosti

  • Bez obsahu vody, s miernym zápachom
  • Oterom vzdorná
  • Difúzna
  • Dobrá krycia schopnosť
  • Necitlivá na mráz
  • Nenapučenie
  • S minimálnym pnutím
  • Jednoduché spracovanie
  • Obmedzený nástrek

Materiálový základ

polymérna živica

Balenie/veľkosti balenia

20 kg

Farebné odtiene

Biela ako skladovateľný tovar. Zvláštne odtiene na objednávku (v 1. farebnej skupine).

Tónovanie:
Iba vhodnými tónovacími pastami na báze rozpúšťadiel (do 2%). Pri samostatnom tónovaní

odporúčame celé množstvo premiešať naraz, aby sa zabránilo farebným rozdielom.

Stupeň lesku

Matná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1,4 g/cm3

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklad musí byť suchý a nosný. Plochy s veľkým výskytom nikotínu, mastnoty, olejov alebo sadzí je potrebné najskôr umyť tuky rozpustiť čistiacim prostriedkom, a nechať dobre vyschnúť.

Príprava povrchu

Omietky vápennocementové a cementové
Nové omietky musia byť suché a vyzreté (aspoň 2 – 4 týždne). Stierajúce vrstvy a prípadné zliate plochy je treba odstrániť. Starostlivo vykefovať. Základný náter Caparol Tiefgrund TB, sýty náter.

Sadra a sadrové omietky
Základný náter Dupa-Putzfestiger. Sadrové omietky so spekanými vrstvami najprv obrúsiť a odstrániť prach.

Sadrové dosky
Základný náter prípravkom Dupa-PutzFestiger.

Sadrokartónové dosky sadrovláknité dosky
Obrúste prípadné hrany na tmelu. Základný náter Dupa-PutzFestiger.

Betón
Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach a piesok.

Drevo a  materiály na báze dreva
Dosky z prírodného dreva dobre obrúsiť a odstrániť prach.

Nosné staré nátery
Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite.

Tapety
Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte.

Malé chybné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord a natrite základným náterom.

Príprava materiálu

Materiál je pripravený na použitie. Pred použitím ho krátko premiešajte.

Spôsob nanášania

Natieraním, valčekom alebo nástrekom (Airless zariadenie iba s ochranou proti explózii)

Nástrek Airless:

Uhol 40 – 50o
Trysk 0,021 – 0,026″

Tlak 150 – 180 barov

Prosím pozor:

Pri spracovaní musí byť zaistené dostatočné vetranie. Nevhodné riedidlo môže zapríčiniť nepravidelné vysychanie a tvorbu škvŕn. Aby zostali zachované všetky vlastnosti výrobku, nesmie sa miešať s inými látkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajte vždy ucelenú plochu naraz a ťahy napojujte do mokrého. U plôch s výskytom plesní odporúčame náter farbami Duparol W alebo Indeko W.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Jeden základný a jeden krycí náter, neriedený.

Odporúčanie:
Po viac (2 – 3) renovačných náteroch farbou Synthesan Rapidomat odporúčame jeden pomocný náter farbou Caparol Extra. Potom je možné naniesť ďalšie vrstvy Synthesan Rapidomat.

Spotreba

Cca 200 – 250 g / m2 na hladkom podklade. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje.
Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Materiál možno spracovávať aj pod bodom mrazu. Podklad ale musí byť suchý a bez námrazu (námrazy).

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti je povrch zaschnutý po 4 – 6 hodinách a možno ho pretierať.
Na plochy ošetrené prípravkom Synthesan Rapidomat možno lepiť tapety najskôr po 28 dňoch schnutia. Pri nižšej teplote sa čas primerane predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití Dupa-inn riedidlom, alebo riedidlom Capalac 200 (náhradka terpentínu).

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnenie obsahu/ obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia

Odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.( Kód odpadu: 08 01 02. )
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (prázdne obaly) (Kód odpadu 15 01 10)

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 500 g/l VOC

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy