Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Sylitol Bio Innenfarbe

Na kvalitné nátery stien a stropov vo všetkých obytných priestoroch, v školách, škôlkach, verejných budovách i ako nátery v oblasti pamiatkovej starostlivosti.

     

Účel použitia

Na kvalitné nátery stien a stropov vo všetkých obytných priestoroch, v školách, škôlkach, verejných budovách i ako nátery v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Zvlášť vhodná na nátery minerálnych podkladov ako sú omietky, betón, murivo z vápenopieskových tehál, systém sanačných omietok Capatect, sklená tkanina Capaver i na reštaurovanie nosných minerálnych alebo silikátových náterov.

Vlastnosti

  • Ekologická s minimálnym zápachom
  • vysoko odolná proti čisteniu, vyhovuje triede oderu za mokra 3 podľa normy STN EN13300
  • vysoko difúzna, hodnota sd H2O < 0,02 m podľa normy STN 1062
  • vysoká krycia schopnosť
  • ľahké spracovanie

Materiálový základ

Draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi

Balenie/veľkosti balenia

B1: 10 L a 2,5L
B3: 11,75L a 2,375L

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku. Sje možné strojovo tónovať v systéme
Možnosť tónovať tónovacími farbami Sylitol. Pri samostatnom tónovaní je potrebné požadované celkové množstvo zamiešať tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa.

Stupeň lesku

Matná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Odolnosť proti oderu za mokra

Trieda 2,podľa STN EN 13 300

Kontrastný pomer

Trieda 2, pri spotrebe 7m2/l podľa STN EN 13 300

Maximálna veľkosť častíc

Jemná < 100 µ

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

sd H2O < 0,02 m

Upozornenie

Pozor Aby bolo možné získať špeciálne vlastnosti výrobku, nemiešajte farbu s inými materiálmi.
Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá. Nepoužívajte na lakované plochy, na podklady s vykvitaním solí, na plastové a drevené konštrukčné súčastí.
Zakrývanie:

Okolie natieraných plôch, zvláštne sklo, keramiku, lakované plochy, kabrinec, prírodný kameň.

Spracovanie

Vhodné podklady

Všetky povrchy stien v interiéri vhodné pre náter silikátovou farbou. Podklad, ktorý neobsahuje kremeň, treba opatriť základným náterom Caparol Haftgrund. Farba je mimoriadne vhodná na povrchové úpravy sanačných omietok Capatect.

Príprava povrchu

Vápenné, vápennocementové a cementové omietky:
Nové omietky ponechajte 2 -4  týždne bez náteru, aby stvrdli. Omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadnú slinutú vrstvu je potrebné odstrániť. Omietky, ktoré uvoľňujú piesok, spevnite Koncentrátom Sylitol.

Betón:
Vnútorné betónové plochy očistite kefou a zbavte prachu. Ak sa vyskytujú cementové kaly, odstráňte ich mechanicky. Odstráňte prípadná znečistenie od odbedňovacieho oleja, tukov a voskov. Vydrolené a poškodené miesta opravte cementovým tmelom.

Staré minerálne nátery:
Pevne držiace minerálne nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace minerálne nátery odstráňte obrúsením alebo oškrabaním.

Nátery glejovými farbami:
Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund a nechajte dobre vyschnúť.

Plochy napadnuté plesňou:
Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Opravy omietok:
Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

Príprava materiálu

Materiál je pripravený k použitiu. Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Materiál je možné nanášať natieraním alebo valčekom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter: Koncentrát Sylitol, zmiešaný s vodou v pomere 1:1, pri silne alebo rozdielne nasiakavých podkladov.
Pomocný náter: Farba Sylitol Bio, riedená max. 5% pitnej vody.
Finálny náter: Farby Sylitol Bio, riedená max 5% pitnej vody.

Spotreba

Cca 0,28L/m2 pre pomocný a krycí náter na hladkom podklade.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) +8° C

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote 20oC a 65% vzdušnej vlhkosti bude farba na povrchu vyschnutá za 4 – 6 hodín, za 12 hodín bude schopná ďalšieho náteru. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

Náradie

Valček, maliarska štetka

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
Zvyšky materiálu: iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Draselné vodné sklo, disperzia polyakrylátovej živice, oxid titaničitý, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditíva.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Informácie