Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

PremiumClean

Prémiová interiérová farba na plochy vystavené silnému znečisteniu

         

Účel použitia

Pre vysoko čistiteľné a proti znečisteniu odolné nátery stien a stropov na všetkých vnútorných plochách. Ideálne pre miesta, vystavené zvýšenému mechanickému namáhaniu, a ktoré je nutné príležitostne čistiť. Aj napriek matnému povrchu sa bežné domáce nečistoty ľahko odstraňujú. PremiumClean je odolný proti vodou rozpustným dezinfekčným prostriedkom a hodí sa najmä na použitie v miestnostiach s vyššími hygienickými nárokmi, ako sú nemocnice, domovy dôchodcov a lekárske praxe. Prednostnou oblasťou k použitiu náterovej hmoty PremiumClean sú tiež obchodné domy, hotely, reštaurácie, kancelárie, školy, materské školy, úrady a súkromné bytové oblasti, kde je dôraz kladený na miesta ohrozené znečistením.

Vlastnosti

  • riediteľná vodou, ekologická farba bez zápachu
  • odolná proti znečisteniu
  • vysoko čistiteľná
  • neobsahuje aktívne látky proti tleniu
  • difúzne otvorená
  • odolná proti vodou rozpustným dezinfekčným prostriedkom

Materiálový základ

Disperzia plastu podľa DSTN 55945

Balenie/veľkosti balenia

■ Štandardný tovar: 5 l, 12,5 l
■ ColorExpress: 2,5 l, 10 l

Farebné odtiene

Biela
Pri odbere 100 litrov a viac v jednom farebnom odtieni a zákazke na želanie je možné aj tónované dodanie tovaru zo závodu. PremiumClean je farba tónovateľná v systéme ColorExpress strojovo alebo podľa všetkých bežných kolekcií farebných odtieňov vo svetlých a stredných farebných tónoch. U tmavých, prípadne intenzívnych farebných odtieňoch je možné použiť farbu PremiumColor. Aby bolo možné rozpoznať prípadné chyby farebného tónovania, skontrolujte pred spracovaním presnosť farebného odtieňa. Na súvislých stenách použite len farebné odtiene jedného vyhotovenia (šarže).

Stupeň lesku

Tupo matná (podľa STN EN 13 300). Pri plochom uhle pozorovaní môže povrch vyzerať lesklejši.

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Odolnosť proti oderu za mokra

Trieda 1, podľa normy ČSN EN 13 300

Kontrastný pomer

Krycia schopnosť triedy 2, pri spotrebe 7 m2 / l, popr. 140 ml / m2

Maximálna veľkosť častíc

jemná (<100 µ)

Hustota

cca 1,34 g/cm3

Upozornenie

Na príležitostné čistenie povrchu sú vhodné bežné domáce vodou riediteľné a bezfarebné čistiace prostriedky, v spojení s mäkkou čistiacou utierkou z mikrovlákna. Pred prvým čistením je vhodné odskúšať príslušný čistiaci prostriedok na menej viditeľnom mieste, či sa znáša s náterovým systémom. Dodržujte návody na dávkovanie čistiacich prostriedkov a nepožívajte žiadne výrobky, ktoré spôsobujú oder. Pri sfarbenom výrobku môže nastať podľa odtieňa a intenzity čistenia ľahký oder pigmentu, viditeľný na čistiacej utierke.

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

vnútri  1 vnútri 2 vnútri 3 vonku 1 vonku 2
+ + +
(–) nevhodné / (○) podmienečne vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady

a podkladoch nesmú byť nečistoty, separačné substancie a podklady musia byť suché. Dodržujte VOB, časť C, DIN 18363, ods. 3.

Príprava povrchu

Omietky triedy malty PII a PIII / pevnosť v tlaku podľa ČSN EN 998-1 s min. 2 N/mm2.
Pevné, normálne nasiakavé omietky natierajte bez predbežnej úpravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky použite základný náter s prípravkom HaftGrund EG.

Sadrové omietky triedy malty PIV / s pevnosťou tlaku podľa ČSN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Základný náter základným adhéznym náterom Haftgrund EG. Sadrové omietky s nepriepustnou zliatou vrstvou obrúste, zbavte prachu a natrite základným náterom Dupa-Putzfestiger.

Sadrové stavebné dosky:
Na nasiakavé dosky použite základný náter s prípravkom Dupa-Putzfestiger. Na silno zhutnené hladké dosky použite spojivový základný náter adhéznym prostriedkom Haftgrund EG.

Sadrové dosky (sadrokartónové dosky):
Zabrúste otrepy po tmelenie. Miesta sa sadrovou stierkou a nedostatočnou pevnosťou spevnite prostriedkom Dupa-Putzfestiger. Preveďte základný náter prostriedkom Haftgrund EG. Pri doskách s obsahom vodou rozpustných, zafarbujúcich látok preveďte základný náter prostriedkom Caparol Filtergrund

Betón:
Odstráňte prípadné zvyšky separačných prípravkov a kriedových, piesočnatých substancií. Aplikujte OptiSilan Tiefgrund.

Pórobetón:
Aplikujte základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund

Vápennopieskové tehly a tehlové režné murivo:
Farbu nanášajte bez predbežnej úpravy.

Nosné nátery:
Matné, slabo nasiakavé vrstvy prepracujte priamo. Lesklé povrchy a lakované nátery zdrsnite. Preveďte základný náter základným adhéznym prípravkom Haftgrund EG.

Nenosné nátery:
Odstráňte nenosné lakové alebo disperzné farby alebo vrstvy omietok zo syntetickej živice. Na slabo nasiakavé, hladké plochy použite základný náter adhéznym prostriedkom Haftgrund EG. Na hrubo porézne, piesčité, nasiakavé omietky použite základný náter s prípravkom OptiSilan TiefGrund. Nenosné vrstvy minerálnych farieb odstráňte mechanicky a plochy zbavte prachu. Preveďte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

Nátery glejovými farbami:
Umyte až na podklad. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

Nenatreté papierové tapety z hrubých vlákien, reliéfne alebo razené :
Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety:
Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.


Plochy napadnuté plesňami:
Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mokrou metódou. Plochy umyte prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a kvality podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W. Dodržujte pri tom zákonné a úradné predpisy (napr. nariadenie o bioaktívnych a nebezpečných látkach).

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a mastnoty:
Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály:
Vykonajte náter vodou riediteľnými, ekologickými lakmi Capacryl / disperznými látkami.

Malá chybné miesta:
Po zodpovedajúcej príprave povrchu pomocou tmelu Caparol-akkordspachtel opravte povrch podľa návodu na spracovanie a prípadne preveďte základný náter.

Príprava materiálu

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.

Spôsob nanášania

Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu
Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:
uhol postreku: 40°-50°
tryska:            0,017–0,019″
striekací tlak: 140–160 barov

Riedenie

PremiumClean možno použiť neriedený. V prípade potreby zrieďte max. 5% pitnej vody.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Sýty, rovnomerný náter PremiumClean neriedený, alebo zriedený max. 5% vody. Na kontrastných alebo rozptýleným svetlom osvetľovaných plochách preveďte predchádzajúci základný náter hmotou, zriedenou max. 5% vody. Na rozdielne nasiakavé podklady použite základný náter adhéznym prostriedkom Haftgrund EG.
Pre nanášanie valčekom na hladký podklad použite maliarske náradie s krátkym vlasom (výška vlasu 13 mm). Farbu PremiumClean naneste rovnomerne a valčekom pohybujte jedným smerom.

Spotreba

Cca 140 ml / m2 na pracovnú operáciu na hladkom podklade. Na drsné povrchy zodpovedajúce väčšie množstvo. Zistite si presnú spotrebu skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Hraničná najnižšia teplota pri spracovaní a usychanie: teplota okolitého vzduchu a podkladu + 5° C.

Sušenie/čas schnutia

Pri + 20° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 4 – 6 hodinách na povrchu suchý a pretierateľný. Úplná odolnosť farby proti oteru je dosiahnutá po dobe schnutia v dĺžke 14 dní. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Pracovné prostriedky po použití vyčistite vodou.

Upozornenie

Aby nedochádzalo k vytváraniu nánosov, natierajte metódou „mokré do mokrého“ jedným ťahom. Pre zaručenie rovnomerného povrchového lesku na hladkých alebo rozptýleným svetlom osvetľovaných plochách môže byť nutné vykonať druhý náter. Pri nanášaní farby striekaním bez stlačeného vzduchu farbu dobre rozmiešajte a preosejte sitom. Pri použití Dupa-Putzfestiger vo vnútorných priestoroch môže byť cítiť typický zápach riedidlá. Postarajte sa preto o dobré vetranie. Odtlačky a opravy v ploche závisia od mnohých faktorov a sú preto nevyhnutné. Pri použití plošných dezinfekčných prostriedkov na báze fenolu môže dôjsť k zožltnutie povrchu.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevylievajte do kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálov odovzdajte na zbernom mieste pre stavebné materiály / staré laky, zaschnuté zvyšky materiálov zlikvidujte ako stavebný a demolačný suť alebo ako odpady z osídleného priestoru, či domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC. >M-DF01

Deklarácia obsiahnutých látok

Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-metyl-2H-izotiazol-3-on Môže vyvolať alergické reakcie. Polyakrylová živica, oxid titaničitý, silikáty, vosky, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (metylisothiazolinon, Benzisothiazolinone)

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy