Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

OptiSilan TiefGrund

Hlboko prenikajúca hydrofóbna silikónová penetrácia pre vonkajšie i vnútorné použitie

Účel použitia

Priehľadný základný náter na báze silikónovej živice. Spevňuje vysoko porézne nasiakavé, trúsiace sa omietky / omietky, murivo, betónové povrchy a sadrokartóny, (sadrokartónové dosky), sadrové omietky, sadrové plnivá a slabo viazané disperzné plnivo. Následne je možné aplikovať silikónové a disperzné farby. OptiSilan Tiefgrund je zvlášť hlboko prenikavý a hydrofóbny, pretože obsahuje polysiloxanové spojiva s veľmi jemnými časticami.

Vlastnosti

  • Hlboko prenikajúci účinok vďaka polysiloxanhydrosolu
  • Odpudzuje vodu
  • Veľmi dobre spevňujúce vlastnosti
  • Ideálny pre ThermoSan NQG, AmphiSilan, Muresko

Materiálový základ

Kombinácia polysiloxanu a špeciálnej syntetickej disperzie

Balenie/veľkosti balenia

2,5 a 10 l

Farebné odtiene

Zeleno – transparentná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1,0 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1 Interiér 2 Interiér 3 Exteriér 1 Exteriér 2
+ + + + +

(-) nevhodné / (o) podmíněně vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Príprava povrchu

Substráty musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

Spôsob nanášania

Aplikáciou štetcom alebo plochým štetcom sa dosiahne plný, spevňujúci účinok, ak je aplikované dostatočné množstvo. Je tiež možné použitie Airless zariadenie alebo valček.

Na vysoko nasiakavé povrchy použite neriedený. Na normálne nasiakavých podkladoch zrieďte 1 dielom pitnej vody.

Základný náter nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.

Spotreba

Cca 150 – 250 ml/m2, v závislosti od nasiakavosti a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená skúšobnou aplikáciou.

Podmienky spracovania

Teplota produktu, okolitého vzduchu a substrátu: min. +5°C až max. +30°C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, prefiltrovateľné po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách podľa toho predlžte dobu schnutia.

Bezvzduchové nanášanie

Uhol postreku: 60°

Tryska: 0,029 „

Striekací tlak: 50 bar

Upozornenie

OptiSilan TiefGrund nie je vhodný pre vodorovné povrchy ovplyvnené vodou.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Likvidácia

Zvyšky kvapalného materiálu zlikvidujte na zbernom mieste pre staré farby a laky, zvyšky vysušeného / vytvrdnutého zlikvidujte produktu ako stavebný a demolačný odpad alebo komunálny / domáci odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylová živica, voda, prísady, konzervačné látky (methly- / Benzisothiazolinone)

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie