Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

IsoDeck

Špeciálna farba do vnútorných priestorov na rýchlu a ekologickú renováciu stien a stropov so znečistením od nikotínu.

Účel použitia

Špeciálna farba do vnútorných priestorov na rýchlu a ekologickú renováciu stien a stropov so znečistením od nikotínu. Farba IsoDeck izoluje a odstraňuje zafarbenie od nikotínu, ktoré sa za použitia normálnych vodorozpustných vnútorných farieb rozpúšťajú a prejavujú sa ako škvrny. Farba IsoDeck neobsahuje rozpúšťadlá a zasychá veľmi rýchlo, takže prednostné oblastí použitia budú obytné miestnosti, kancelárie, reštaurácie, hotely atď., nemusí sa dodržiavať dlhá doba na zasychanie a nedochádza k obťažovaniu užívateľov zápachom.

Vlastnosti

  • bez obsahu rozpúšťadiel, bez obsahu zmäkčovadiel
  • riediteľná vodou, ekologická a s minimálnym zápachom
  • dostatočné izolačné účinky
  • difúzna

Materiálový základ

Disperzia syntetických živíc podľa normy STN 55 945

Balenie/veľkosti balenia

15 kg

Farebné odtiene

Prírodná biela.
Možno tónovať max. 10% tónovacích farieb AVA alebo Alpinacolor.
V natónovanej farbe IsoDeck môžu byť v závislosti od spôsobu výroby tónovacích farieb obsiahnuté
minimálne stopové množstvá rozpúšťadiel. Pri samostatnom tónovaní je potrebné požadované celkové množstvo navzájom premiešať tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa.

Stupeň lesku

Matná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Odolnosť proti oderu za mokra

Trieda 2 podľa STN EN 13 300

Kontrastný pomer

Krycia schopnosť triedy 1 pri výdatnosti 6m2 /kg, prip. 150 mg/m2

Maximálna veľkosť častíc

< 100 µm

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Spracovanie

Príprava povrchu

Znečistenia od nikotínu a škvrny od sadzí a tukov umyte vodou s prídavkom  čistiaceho prostriedku pre domácnosť na rozpúšťanie tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite za sucha kefou. Pred začatím prác bezpodmienečne vykonajte skúšobný náter. Pri silnom znečistení nikotínom alebo sadzami je možné, že izolačné účinky farby IsoDeck budú nedostatočné. V tom prípade odporúčame pracovať rozpúšťadlovými farbami (Synthesan Rapidomat).

Vyschnuté škvrny po vode:
V jednotlivých prípadoch môžu byť izolačné účinky farby IsoDeck nedostatočné. preto odporúčame

vždy overovací náter, a v prípade potreby základný náter Caparol Filtergrund alebo Disbon 481. Vyschnuté škvrny po vode očistite kefou. Pri silnom znečistení je možné, že izolačné účinky farby IsoDeck budú nedostatočné. V tom prípade odporúčame pracovať rozpúšťadlovými farbami (Synthesan Rapidomat).

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Spracováva sa štetcom, valčekom alebo prístrojmi airless.

Nanášanie prístrojom airless:
Uhol nástreku: 50o
Tryska :0,021 -0,026 „

Tlak nástreku: 150 barov

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Plochy s normálnym znečistením od nikotínu
Sýty rovnomerný náter farbou IsoDeck, riedenou max. 5% vody.

Na kontrastných plochách a na silno alebo rozdielne nasiakavých plochách je potrebné vykonať predchádzajúci základný náter farbou IsoDeck, riedenou 5 – 10% vody.
Plochy so silnými usadeninami nikotínu a so škvrnami od vody, sadzí a tukov
Základný náter prípravkom Caparol Filtergrund. Po dostatočnom zaschnutí základného náteru(Minimálně12 hodín) jeden až dva nátery farbou IsoDeck, riedenou max. 5% vody.

Spotreba

Cca 200 g / m2   na jeden pracovný postup na hladkých plochách. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pre spracovanie a vysychanie je +5oC pre podklad a okolitý vzduch.

Sušenie/čas schnutia

Pri + 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu bude prípravok Caparol Filtergrund cca za 12 hodín a farba IsoDeck za 4 – 6 hodín schopná ďalšieho náteru. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu je potrebné počítať s dlhšou dobou vysychania.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-Metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Podrobnejšie údaje: viďte Kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Disperzia polyvinylacetátovej živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), uhličitan vápenatý, voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy