Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Indeko-W

Vysoko hodnotná interiérová farba s fungicídnymi a antibakteriálnými účinnými látkami

Účel použitia

Na kvalitné sanačné nátery odolné proti umývaniu, na vnútorné plochy napadnuté plesňami, na preventívne nátery plôch, ktoré sú ohrozené napadnutím plesňami, v priemyselných podnikoch s vlhkými priestormi, ako sú pivovary, mliekarne, bitúnky, konzervárne a pod., aj na posilnenie hygieny v miestnostiach v súkromnom bytovom sektore.

Vlastnosti

  • riediteľná vodou s minimálnym zápachom
  • difúzná
  • dlhodobé fungicídne a baktericídne účinky náteru
  • odolná voči vodným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom

Materiálový základ

Polyvinylacetátová živičná disperzia

Balenie/veľkosti balenia

2,5 a 10 L

Farebné odtiene

Biela
Technológiou ColorExpress je možné tónovať v širokej škále odtieňov.

Stupeň lesku

Matná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Odolnosť proti oderu za mokra

trieda 2 dla STN EN 13 300

Kontrastný pomer

trieda 2 pri spotrebe 6 m2/l

Maximálna veľkosť častíc

jemná (< 100 µm)

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

Sd < 0,1 m

Spracovanie

 

Vhodné podklady

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.
Prípadné napadnutiu plesňami odstráňte mechanicky za mokra (zošúchaním, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť

Príprava povrchu

Omietky vápennocementové a cementové

Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Penetrácia pod disperzné farby.

Sadrovéomietky
Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter OptiSilan Tiefgrund.

Sadrové dosky

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Dupa-PutzFestiger. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter na zlepšenie priľnavosti prípravok Haftgrund EG.Sadrokartónové dosky
Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Dupa-PutzFestiger. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG alebo prípravkom Grundier konzentrát LF. Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

Betón
Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach a piesok.

Pórobetón
Aplikujte základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund.

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

Nenosné nátery
Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom Grundier Koncentrat LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

Nátery glejovými farbami
Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom
Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putzfestiger.

Plochy napadnuté plesňami
Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky, a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silne znečistené plochy preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

Drevo a drevené materiály
Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Malé chybné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Možnosť nanášania ďalších hmôt:
Na nátery farbou Indeko-W sa môžu nanášať disperzné farby a farby alebo omietky na báze umelých živíc. Olejové farby a farby na báze olejových alkydových živíc sú nevhodné, pretože účinná látka, obsiahnutá vo farbe Indeko-W, zabraňuje vysychaniu.

Pozor:
V priestoroch, kde sa skladujú alebo vyrábajú potraviny, sa nesmú používať prostriedky na základný náter s obsahom rozpúšťadiel. Preto v týchto priestoroch používajte na základný náter výhradne prípravok Caparol Penetrácia pod disperzné farby bez obsahu rozpúšťadiel.

Tieto miestnosti sa musia po náteroch farbou Indeko-W nechať pred ďalším použitím minimálne 3 dni vetrať.

Použitie farby Indeko-W v spojení s vodou, v ktorej sú rozpustené soli ťažkých kovov ako napr. soli
medi, má za následok hnedasté sfarbenie. V takýchto prípadoch vyžadujte zvláštnu poradu.

Riedenie

Základný alebo pomocný náter
Farba Indeko-W, riedená max. 10% pitnej vody

Finálny náter
Farba Indeko-W nie je potrebná riediť. V prípade potreby rieďte max. 5% pitnej vody.

Spotreba

Cca 150 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom. Hrúbka nanesenej vrstvy bude smerodajne ovplyvňovať dlhodobé baktericídne a fungicídne účinky. Preto natierajte Indeko-W vždy do sýtej a rovnomernej vrstvy. Spotreba nesmie poklesnúť pod uvedené hodnoty.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty na spracovanie a vysychanie:
+5 °C pre okolitý vzduch a podklad

Sušenie/čas schnutia

Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a schopný ďalšieho náteru po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Náradie

striekacie zariadenie, štetec, valček

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

 

Poznámky

Posudky

Potvrdenie vhodnosti náteru pre potravinársky priemysel (nepriamy kontakt s potravinami)
Skúška účinnosti fungicídneho interiérového náteru

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. Škodlivý po požití. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová disperzia, kysličník titaničitý, kremičitany, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (Methylisothiazol, Benzisithiazol).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Informácie