Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Indeko-plus

Na kvalitné nátery stien a stropov na všetky vnútorné plochy. Farba Indeko-plus má dvojitú kryciu schopnosť.

     

Účel použitia

Na kvalitné nátery stien a stropov na všetky vnútorné plochy. Farba Indeko-plus má dvojitú kryciu schopnosť, takže väčšinou postačí jeden náter. Vysychá veľmi rýchlo, je bez zápachu a je teda zvlášť vhodná do objektov, ktoré je potrebné rýchlo vymaľovať alebo rekonštruovať a znovu používať. Indeko- plus je vhodné použiť pre nemocnice, domovy dôchodcov, obchodné domy, hotely, reštaurácie, kancelárie, školy, škôlky, lekárske ordinácie, úrady aj súkromný bytový sektor. Indeko-plusIndeko- plus KF a Indeko-W sú vhodné na použitie do potravinárskeho priemyslu na nepriamy kontakt s potravinami. Indeko-plus spĺňa kritériá na použitie pre alergikov a je odolný proti dezinfekčným prostriedkom.

Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • s minimálnym zápachom
  • bez obsahu zakaľujúcich látok
  • dvojitá krycia schopnosť
  • vynikajúca priľnavosť a plniaca schopnosť
  • vysoká bielosť
  • odolná proti žltnutiu
  • jednoduché spracovanie

Materiálový základ

Polyvinylacetátová živičná disperzia

Balenie/veľkosti balenia

2,5 l; 5 l a 10 l

Farebné odtiene

Báza 1: biela
Báza 2: transparentná
Báza 3: transparentná

Indeko-plus je možné v systéme ColorExpress strojovo tónovať v kolekciách farebných odtieňov systému CaparolColor, 3D, RAL a mnohými ďalšími farebnými odtieňmi dostupnými na trhu.

Stupeň lesku

Tupomatná < 5 (uhol 85) podľa STN EN 13 300

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Odolnosť proti oderu za mokra

trieda 1 podľa normy STN EN 13 300

Kontrastný pomer

trieda 1 pri spotrebe 8 m2/l na jednu vrstvu

Maximálna veľkosť častíc

jemná (< 100 µm)

Hustota

cca 1,4 g/cm3

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

difúzna hodnota Sd < 0,1 m

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1 Interiér 2 Interiér 3 Interiér 4 Interiér 5
+ +
(+) vhodné / (o) podmienené vhodné / (-) nevhodné

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Vnútorné omietky skupín P II a P III
Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok, použite základný náter CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo Haftgrund EG.

Strojové sadrové omietky alebo vápenné omietky skupiny P IV
Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky s vypálenou vrchnou vrstvou najskôr obrúste. Omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF

Sadrokartónové dosky
Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG . Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

Betón
Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach alebo piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobetón
Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Murivo z vápenno pieskových tehál a lícových tehál.
Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Nosné nátery
Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátery
Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery glejovými farbami
Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom
Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety
Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadnuté plesňami
Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Maľovanie štetcom, valčekom alebo striekaním pomocou airless zariadenia.

Airless striekanie:

Uhol nástreku: 50 ° ,Tryska: 0,018-0,021 “ , Tlak: 150–180 barů

Riedenie

Farbu Indeko-plus odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5 % pitnej vody.

Spotreba

Cca 120 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Pred spracovaním prekontrolujte správnosť odtieňa na skúšobnej ploche. Na ucelenú plochu aplikujte farbu s rovnakou výrobnou šaržou.

Spodná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad

Horná hranica teploty na spracovanie: +30 °C pre okolitý vzduch a podklad

Sušenie/čas schnutia

Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

Upozornenie

V prípade použitia Dupa-Putz Festiger v interiéroch sa môže uvoľňovať typický zápach z rozpúšťadiel. Zaistite vetranie miestností. V priestoroch určených pre citlivé osoby použite Grundier Konzentrat LF s minimálnym zápachom.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, alkalické vodné sklo, silikónová živica, kremičitany, oxid titaničitý, minerálne pigmenty/ plniva, uhličitan vápenatý, voda, aditíva.

Technické poradenstvo

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Informácie