Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Dupa-Putzfestiger

Rozpúšťadlová transparentná penetrácia s nízkym zápachom pre použitie v interiéri aj exteriéri.

       

Účel použitia

Zjednotenie poréznych omietkových a betónových povrchov a pre povrchy s mechanicky odstránenými povrchmi starých náterov. Pevne priľnavé, staré kriedové povlaky sú zjednocované v nasiakavosti povrchu. Používa sa tiež na tepelnoizolačné kompozitné systémy s polystyrénovou izoláciou a na omietky obsahujúce polystyrén.

Vlastnosti

  • Bez aromatických látok
  • Spevnenie kriedujúcich a brúsených podkladov
  • Vhodný pre polystyrénové ETICS a omietky obsahujúce polystyrén

Materiálový základ

Polymérna živica rozpustená v organických rozpúšťadlách

Balenie/veľkosti balenia

2,5 a 10 L

Farebné odtiene

Transparentná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 0,9 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1 Interiér 2 Interiér 3 Exteriér 1 Exteriér 2
+ + + + +

(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady

Substráty musia byť bez nečistôt, oddeľovacích látok a suché.

Spôsob nanášania

Neriedený na normálnych a slabo nasiakavých povrchoch, na silných absorpčných povrchoch aplikujte dvakrát.
Pomocou kefovacích nástrojov odolných voči rozpúšťadlám dobre otrite.
Primer nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.

Riedenie

V prípade potreby použite len 10% riedidlo Caparol AF.

Spotreba

Cca 150 – 300 ml/m2, v závislosti od nasiakavosti podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená skúšobnou aplikáciou.

Podmienky spracovania

Pracujte aj v mraze, pokiaľ je povrch suchý a bez ľadu.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, najskôr po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

Bezvzduchové nanášanie

Uhol postreku: 60°

Tryska: 0,029 „

Striekací tlak: 50 – 60 bar

Náradie po použití očistite nitro riedidlom alebo štetcom.

Upozornenie

Kompatibilita s inými materiálmi: Dupa-Putzfestiger sa nesmie miešať s inými materiálmi.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (prázdne obaly) (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Hraničná hodnota EU pre obsah VOC v tomto produkte (kat. A / h): 750 g / l (2010). Tento produkt obsahuje max. <650 g / l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylová živica, alifatické látky, estery, glykoléterov

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy