Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Carbosol Grund

Základná náterová hmota. Neobsahuje rozpúšťadlá. Takmer bez zápachu

Účel použitia

Špeciálna základná náterová hmota pre vodoodpudivú úpravu a vyrovnanie nasiakavosti rozdielne alebo silne nasiakavých plôch v interiéry aj exteriéry. Je určená pod fasádne výrobky CarboSol (a iné silikónové výrobky).

Materiálový základ

Silikonakrylová báza

Balenie/veľkosti balenia

12 kg

Farebné odtiene

Mliečne modrá po vyschnutí je bezfarebná.

Skladovanie

V chladu, chráňte pred mrazom.
Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Vhodné podklady

Všetky bežné povrchy fasád a stien interiérov.

Spôsob nanášania

Základný náter: Na normálne savé podklady sa výrobok používa neriedený. Na silno savé plochy naneste neriedenú hmotu 1x, avšak do nasýtenia podkladu.

Postup pri aplikácii: štetec, striekanie
Bez vzduchové tlakové striekanie: uhol nástreku: 20-50°
tryska: 0,015″
tlak: 60 bar
Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.
Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky   tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú  plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom CarboSol Grund   a následne aplikujte fasádnu farbu CarboSol v dvoch vrstvách.

K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať CarboSol v dvoch vrstvách s minimálne celkovou spotrebou 0,6 kg/m2

Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 µm. Každý následný náter so spotrebou 0,3 kg/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 µm.

Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a samotnom vysychaní.
Pri teplote 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, možné ďalšiu vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predlžiť dobu schnutia.

Riedenie

CarboSol Grund nerieďte!

Spotreba

Cca 100-150 g/m2 podľa nasiakavosti podkladu (orientačná hodnota bez záruky, presnú spotrebu je treba zistiť na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní:
teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí).

Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Pozor pri nočných mrázikoch!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je náter po 6-8 hodinách na povrchu suchý a pretiera teľný. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom predlžuje.

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Upozornenie

Okolí natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte.

Nehodí sa na náter lakovaných plôch, PVC a dreva.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Výrobok nie  nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemikáliách a nepodlieha preto označovacej povinnosti. Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosah deti. Podrobné  informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Nevylievajte do kanalizácie. Určené pre priemyselné spracovanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Spaľovňa zvláštnych odpadov alebo zberne  zvláštnych odpadov. Nevyhadzujte do domového odpadu. Zamedzte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Carbosol Grund obsahuje zmes 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie