Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Capatect Silikon Fassadenputz W

Štruktúrovaná omietka na báze silikónových živíc, odolná voči poveternostným vplyvom.

Účel použitia

Štruktúrovaná omietka na báze silikónových živíc, odolná voči poveternostným vplyvom. Matná, rozpustná vo vode, hydrofóbna, vysoko priedušná, ľahko sa spracúva. Ekologicky šetrná, bez zápachu. Odporúča sa používať ako finálna vrstva na tepelno-izolačné systémy, betón, minerálne tesniace materiály a staré disperzné nátery.

Vlastnosti

 • vysoko paropriepustná
 • hydrofóbna, odolná proti znečisteniu
 • odolná voči mechanickému zaťaženiu
 • pružná, odolná
 • odolná voči poveternostným vplyvom/UV žiareniu
 • ekologicky šetrná, neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá
 • odolná voči zásadám, nezmydelňuje
 • ľahko použiteľná a spracovateľná

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg.

Farebné odtiene

Prírodná biela. Je možné tónovať v širokej škále odtieňov pomocou tónovacích strojov.

POZNÁMKA: Farby so súčiniteľom odrazu svetla < 20 nie sú určené pre kontaktné tepelno-izolačné systémy. Vzhľadom na prítomnosť prírodných surovín sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v odtieňoch. Nejde však o chybu výrobku. Z tohto dôvodu by mali byť na ucelených plochách použité iba materiály s rovnakým číslom šarže. Materiály s rôznymi číslami šarží treba pred začatím práce zmiešať

Stupeň lesku

Matný.

Skladovanie

Uchovávajte v tesne uzavretých nádobách na chladnom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom v teplote od +5 °C do +35 °C. Minimálna trvanlivosť v neporušenom balení: 24 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • priedušnosť pre vodné pary – trieda V2 – stredná– podľa STN EN 15824
 • ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy Sd H2O (EN ISO 7783-2) 0,3 m
 • permeabilita vody max. 0,03 kg, trieda W3 – malá– podľa STN EN 15824
 • prídržnosť k betónu, min. 0,3 MPa
 • hustota 1,77 kg / dm³

Základ spojiva

Modifikované organické živice na silikónovej báze, pigmentov, minerálnych plnív, aditív a vody.

Spracovanie

Vhodné podklady

 • minerálne povrchy, staré nátery
 • nenatrený betón
 • minerálna omietka, tmel
 • zahladený sadrový tmel
 • matné emulzné farby

Príprava povrchu

Podkladové plochy by mali byť rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Treba odstrániť všetky znečistenia, látky znižujúce priľnavosť (napríklad oddebňovacie oleje, zvyšky malty a iných materiálov) a odlupujúce sa vrstvy farby. Povrchy s vysokou nasiakavosťou a povrchy znečistené prachom treba dôkladne očistiť a ošetriť penetračným náterom podľa druhu a stavu podkladu. Na vytvorenie homogénneho vzhľadu a zlepšenie priľnavosti medzi podkladom a dekoratívnou omietkou sa odporúča použiť pigmentovaný základný náter Capatect Putzgrund 605. V prípade nanášania tónovanej omietky by mal mať základný náter podobný odtieň. Nové minerálne omietky nechajte aspoň 2 – 4 týždne vyzrieť. Opravované miesta by mali byť pred začatím práce dostatočne suché a zatvrdnuté.

Príprava materiálu

Obsah vedra je nutné dôkladne rozmiešať pomalobežným miešadlom. Ak je nutné upraviť hustotu, v prípade manuálnej aplikácie pridajte max. 1 % vody a v prípade strojovej aplikácie max. 2 % vody.

Spôsob nanášania

Omietku naneste na povrch antikorovým hladidlom alebo vhodným strojovým zariadením. Hrúbka vrstvy by mala zodpovedať veľkosti zrna omietky. Omietku stiahnite na veľkosť zrna. Vytvorte štruktúru plastovým alebo polyuretánovým hladidlom.

Pri nanášaní omietky je dôležité nasadiť dostatok pracovníkov, aby omietka nezačala zasychať a predišlo sa chybám v napojení.

Vplyvom použitia prírodných plnív môže dôjsť k nepatrnému kolísaniu farebného tónu. Preto by sa na súvislých plochách mal použiť materiál z jednej šarže alebo by sa mali materiály z rôznych šarží dopredu zmiešať.

Počas práce je nutné používať iba čisté nástroje.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Pred nanesením omietky treba podklad natrieť základným náterom Capatect Putzgrund 605 tónovaným tak, aby zodpovedal približne farbe omietky.

Spotreba

Capatect Silikon Fassadenputz K15 cca 2,5 kg / m2
Capatect Silikon Fassadenputz K20 cca 3,0 kg / m2
Capatect Silikon Fassadenputz R20 cca 2,6 kg / m2

Ide o orientačné hodnoty bez záruky. Presnú spotrebu určte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Počas prípravy, nanášania a vysychania by mala teplota podkladu a okolitá teplota byť medzi + 5 °C a + 35 °C. S prípravkom je zakázané pracovať na priamom slnečnom svetle, za silného vetra a v prípade vystavenia zrážkam.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % omietka na povrchu zaschne za 24 hodín. Za 2 – 3 dni omietka úplne vyschne a je schopná zaťaženia. V prípade nižších teplôt a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas schnutia úmerne zvyšuje.

Počas chladných období a v prípade zvýšenej vlhkosti vzduchu je nutné vziať do úvahy predĺžený čas schnutia. Počas schnutia by malo byť lešenie zakryté plachtou či špeciálnou sieťou kvôli ochrane pred dažďom.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión, 1,2- benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Silikónová omietka Capatect Silikon Fassadenputz nie je určená pre vodorovné povrchy vystavené pôsobeniu vody. Je nutné dôkladne zakryť susedné plochy, obzvlášť potom sklo, keramiku, lakované povrchy, tehly, prírodný kameň, kov, rovnako ako neupravené či modro morené drevo. Škvrny od omietky je nutné okamžite opláchnuť vodou.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba celkom vyprázdnené obaly. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11-kód odpadu 08 01 12.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy