Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

CAPAROL Samtex 10

Interiérová vinylová farba CAPAROL Samtex 10 je určená na vnútorné použitie.

        

Účel použitia

Interiérová vinylová farba CAPAROL Samtex 10 je určená na vnútorné použitie, na steny a stropy z vápenno cementových alebo disperzných omietok, sadrových omietok, betónu, tehál a sadrokartónových dosiek. Vhodná na staré povrchy matných disperzných farieb, dobre držiacich  štruktúrovaných tapiet a sklo textilných tapiet. Vďaka svojím vlastnostiam  je doporučená najmä pre steny  obytných miestností, kancelárii, hotelov, škôl, zdravotníckych zariadení, ktoré sú vystavované častému umývaniu a čisteniu (ako napr. soklové časti chodieb, schodište, kuchyne, kúpeľne, detské izby, murivo v blízkosti postelí a krbov).

Vlastnosti

– riediteľná vodou
– s nízkym zápachom
– minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá
– vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom

Materiálový základ

Polyvinylacetátová živičná disperzia

Balenie/veľkosti balenia

1 l; 2,5 l; 10 l

Farebné odtiene

Báza 1 (X1): biela
Báze 3 (X3): transparentná
Farbu Samtex 10  je možno  tónovať v systéme ColorExpress

Stupeň lesku

Hodvábne matná < 60 (úhel 60°) a > 10 (úhel 85°) podľa STN EN 13 300

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.
Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení  minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Odolnosť proti oderu za mokra

podľa normy STN EN 13 300: trieda 1

Maximálna veľkosť častíc

jemná (<100 mikrónov)

Hustota

cca 1,4 g / cm3

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

sd <0,2 m

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Vnútorné omietky skupín PII a PIII
Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo CapaSol LF.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV
Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.

Sadrové dosky
Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Sadrokartónové dosky
Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, preveďte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Betón
Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón
Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1: 3.
Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery
Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Nenosné nátery
Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy preveďte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami
Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapetyOdstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami
Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Preveďte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách preveďte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Drevo a drevené materiály
Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami  Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Použite štetec, valček alebo striekacie prístroje
nanášania prístrojom airless:
uhol nástreku: 50°
tryska: 0,021 – 0,026″
tlak nástreku: 150 – 180 bar

Riedenie

Farbu CAPAROL Samtex 10 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5% pitnej vody.

Spotreba

Cca 100 ml / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad
Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 16 hodinách, keď je podklad „teplo-suchý“ na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

Čistenie nástrojov

Prístroje vyčistite ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / a): 30 g / l (2010).
Tento výrobok obsahuje max. 1 g / l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy