Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

CapaGrund Universal

Špeciálny pigmentovaný základný náter, ktorý dokonale priľne a minimalizuje riziko výkvetov v prípade nových minerálnych omietok.

Účel použitia

Krycí základný náter pred následnou aplikáciou disperzných, silikónových a silikátových farieb s vynikajúcou priľnavosťou na minerálnych povrchoch, ako aj na starých omietkach zo syntetickej živice a tepelnoizolačných systémoch. Je vhodný aj ako základný náter pod farby na báze polymérnej živice s obsahom rozpúšťadiel. CapaGrund Universal znižuje riziko vzniku výkvetu vápna na alkalických vápenných, vápenno-cementových a cementových omietkach aj na betóne.

Vlastnosti

  • Blokuje zásadité zložky minerálnych omietok
  • Vhodný na aplikáciu striekacím zariadením
  • Vhodný na prípravu podkladu pre následné nátery silikátovými emulznými farbami
  • Podporuje priľnavosť na slabo nasiakavých podkladoch

Materiálový základ

Disperzia syntetickej živice modifikovaná silikónmi

Balenie/veľkosti balenia

12,5 l

Farebné odtiene

Biela

CapaGrund Universal je možné tónovať v systéme ColorExpress podľa všetkých bežných kolekcií farebných odtieňov vo svetlých odtieňoch až do hodnoty súčiniteľa odrazu svetla cca 70.

Stupeň lesku

Hodvábne matný

Skladovanie

V chlade, bez nebezpečenstva mrazu. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Hustota

1,4 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1 Interiér 2 Interiér 3 Exteriér 1 Exteriér 2
+ + + + +
(–) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Nové omietky je možné pretierať po dostatočnom čase zrenia, pretierateľné sú obvykle po 2 týždňoch pri cca 20 °C a 65 % rel. vlhkosti. Za menej priaznivých poveternostných podmienok, napr. ovplyvnených vetrom alebo dažďom, treba dodržať výrazne dlhší čas zrenia.

Základný náter pomocou prípravku CapaGrund Universal znižuje riziko vápenných výkvetov. Pri jeho použití je možné finálny náter aplikovať po 7 dňoch zrenia.

Spôsob nanášania

CapaGrund Universal je možné nanášať štetcom, valčekom alebo pomocou striekacieho zariadenia.

Riedenie

V prípade potreby rieďte max. 3% pitnej vody.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Je vhodný najmä na použitie ako krycí základný náter pred následným náterom disperznými, silikónovými a disperzne modifikovanými silikátovými farbami aj rozpúšťadlovými farbami na báze polymérnych živíc.

Spotreba

Cca 150 – 200 ml/m2, v závislosti od nasiakavosti a povahy podkladu. Presnú spotrebu zistite pri aplikácii skúšobnej vrstvy.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota počas spracovania a vysychania: +5 °C pre materiál, podklad a okolitý vzduch.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vzdušnej vlhkosti 12 hodín. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšie časy schnutia.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití umyte náradie vodou.

Bezvzduchové nanášanie

Uhol postreku: 50°
Dýza: 0,019 – 0,021″
Tlak rozprašovania: 150 – 180 barov
Po použití umyte náradie a nástroje vodou.

Upozornenie

Nepoužívajte na podklady vystavené priamemu slnku a pri silnom vetre, hmle, daždi, vysokej relatívnej vlhkosti a mrazivom počasí. Pozor na nočné mrazíky! CapaGrund Universal nie je vhodný pre vodorovné povrchy vystavené vode. V oblastiach s miernym sklonom zaistite riadne odvodnenie.

Vzhľadom na špeciálne zloženie a vlastnosti sa CapaGrund Universal nesmie miešať s inými materiálmi.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), . Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Likvidácia

Odstráňte obsah a obal v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto  produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 30 g/l VOC .

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylová živica, Silikónová živica, Silikáty, Oxid titaničitý, Minerálne pigmenty / plnivá, Voda, Glykoléter, Aditíva, Konzervačný prostriedok.

Bližšie informácie

Viď karta bezpečnostných údajov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie